Make your own free website on Tripod.com
   
Frisiastraat
(Jalan Sultan Tirtayasa Bandung)

[
english|indonesia|netherlands]
  

de deur van Frisiastraat 

De Frisiastraat wers een twintig-tal jaren terug aangelegd en droeg, door verkaveling, grootte der woningen, aanleg der erfingangen, erfafscheidingen en de voortuin-beplanting sterk het stempel van de nog weinig volmaakte stedebouwkundige opvattingen uit dien tijd. 

Bovendien werd ook de weg-beplanting, bestaande uit Cassia-Multijuga, langzamerhand te dicht en te somber voor en dergelijke smalle straat.


voor renovatie

De voorerfdiepte is in verhouding tot de gevel breedte en de grootte der perceelen veel te small, daarenboven werd deze nog doorsneden door twee erfingangen.

Het rondrijden met een auto van de eene erfingang naar de andere werd in meerdere gevallen een kunststuk, waarbij het toch al niet overdadig groote gras-gazon steeds meer, in een willekeurige “streamline” op de hoeken werd afgerond.
Hooge erfmuren met pilasters ontsierden terweerszijden den weg en maskeerden de smalle grasstrooken der voorerven geheel.
Zoo bleef er dan niet vel meer over, dan een asfalt-, steen- en grind-massa, waar de, op zeer onoordeelkundige wijze aangebrachte, voorerfbeplanting het hare toe bijdroeg, om de onrustige en sombere indruk van het geheel nog te verergeren.

Geen wonder dan ook, dat de woningen maanden lang leeg stonden, ondanks de reeds zeer sterk gedaalde huurprijzen.
Aangezien de weg kort is (in totaal 18 perceelen) en de verbinding vormt tusschen twee voornamere wijken, werd door Gemeente een poging aangewend hierin verbetering te brengen.
Alvorens met de huiseigenaren in bespreking te gaan werd door het Ontwerpbureau een plan voor de verbetering opgemaakt en de kosten vandeze verbetering voor elk perceel afzonderlijk begroot. Voorgesteld werd, om de kosten gedeeltelijk door de Gemeente e voor de rest door de huiseigenaren te doen dragen.


renovatie plan

Deze plannen werden aan de belanghebbenden voorgelegd, waarop zij zich alle bereid verklaarden hun aandeel in de onkosten bij te dragen, zoodat met de werkzaamheden, die geheel dor de Gemeente zijn uitgevoerd, een aanvang kon worden gemaakt.

Deze werkzaamheden bestonden voornl. uit:

1. Het kappen der wegboomen.
2. Het wegbreken van alle bestaande erfafscheidingen en het daarvoor in de plaats aanbrengen van een laag beton randje op de oude fundeering.
3. Het terugbrengen van alle dubbele erfingangen tot een enkele, naar de garages. (Op een uitzondering na, hebben alle huiseigenaren daarin toegestemd).
4. Het wegbreken der bestaande erf-verharding en het daarvoor in de plaats aanleggen van grasgazon tot +/- 1.5 m uit de voorgevels.
5. Het beplanten van de voorerven met lagekleurige-heesters, dennen en bloemborders dicht, langs de huizen. (Ook hierin hebben alle huiseigenaren en huurders hun toestemming verleend, uitgezonderd een huurder).
6. Het verbreeden van de wegverharding met 1 m (0.5 m van iedere berm).


na renovatie

De goede samenwerking tusschen Gemeente en de belanghebbende eigenaren heft een alleszins bevredigend resultaat opgeleverd, waar beide partijen tevreden over zijn. (De huurders, als derde partij, eveneens). Alle woningen zijn thans verhuurd.

Het is te hopen, dat dit voorbeeld door meerdere belanghebbende gevolgd kan worden, om zoodoende, zij het dan in langzaam tempo, ook andere oude Bandoengsche straten tot ruime-moderne- en bovenal rustige woonwegen te kunnen omwerken.

de tweelink huizen van de deur van Frisiastraat
   
andere huizen vormen op Frisiastraat
voor renovatie na renovatie
   
tegenwordig

  

Moderniseering Van De Frisiastraat Te Bandoeng, G. Hendriks 
I.B.T. LOCALE TECHNIEK MAART 1936 No.2